Фокус група

Проучване чрез фокус група

Какво е фокус група?

Фокус групата е специализирано маркетингово качествено проучване, което се провежда с определен брой специално селектирани хора (респонденти) по предварително известни критерии (населено място, пол, възраст, социален статус и други).

За какви цели се използва фокус групата?

Маркетинговото проучване  чрез фокус група има за цел да установи мненията, нагласите, предпочитанията, личните убеждения, установяване на ключови потребителски предимства на продукти и услуги,  които до този момент не са били известни за клиента (поръчител на маркетинговото изследване). Установяваме кои са важните микромоменти  за клиента при вземането на решение за покупка на продукт или услуга.

Установяваме кои са най-често използваните и доверени източници на информация за потребителите за конкретен сегмент продукти или услуги.

За какво може да бъде използвана получената от фокус групата информация?

Получените резултати от фокус изследването могат да се използват в различни направления като - вземане на конкретни управленски и маркетингови решения, подобряване на качеството на продукти и услуги, идентифициране на конкретни и конкурентни недостатъци и превръщането им в конкурентно предимство, оценка на разпознаваемостта на бранда, установяване на брандови предпочитания и фактори влияещи при изграждането на потребителската лоялност и много други.

Как да заявите маркетингово изследване чрез фокус група?

За да заявите на ценова оферта за провеждане на маркетингово изследване чрез фокус група е необходимо да ни изпратите подробно задание в което да сте описали какъв е обекта на изследване, кои въпроси бихте искали да изясните чрез фокус изследването, да сте описали критериите по които искате да извършим селекцията на респондентите при организирането на фокус групите.

Цена за провеждане на фокус група

Ценообразуването за провеждане на маркетингово изследване чрез фокус група е строго индивидуално и зависи различни фактори. Което от своя страна не ни позволява да посочим стандартна или ориентировъчна цена без сме получили конкретно задание.