Телефонно анкетиране

Защо да използваме телефонно анкетиране?

Телефонно анкетиране?

Телефонното анкетно проучване по своята същност представлява асистирано попълване на уеб базирана анкета, чрез осъществяване на директен телефонен контакт между анкетиращ и респондент. В маркетинга телефонното проучване е известно още като CATI (телефонно интервюиране на целевата група). Телефонното анкетиране има цел провеждане на ефективно допитване за събиране на конкретни и ценни данни от вече известна и точно определена целева група, селектирана по предварително определени параметри.

Какви са предимствата на телефоното анкетиране?

Провеждането на анкетно проучване по телефона предоставя важни за изследването предимства:

  1. По-висока ефективност и качество при събирането на данни.
  2. Контрол на времето за събиране на данни.
  3. Контрол на отговорите -

    Последователността на задаваните въпроси може да бъде прецизно контролирана. В зависимост от полученият отговор на определен въпрос, всеки следващ въпрос или група въпроси могат да бъдат различни.

    Например една част от въпросите се отнасят само за определена група потребители – мъже, а за жени да се зарежда друга група въпроси. По този начин се спестява ненужното отговаряне на въпроси, които са нерелевантни за съответната група респонденти.

  4. Правилно разбиране на въпросите и коректност в отговорите.

Кога използваме телефонното анкетиране?

Анкетните проучвания са най-масово използваният и популярен метод за събиране на данни за установяване на потребителски нагласи, интереси, установяване на маркетингови проблеми, както и за измерване на удовлетвореността на потребителите във всички сфери на бизнеса и обществения живот.

Кои са най-често провежданите телефонни анкетни проучвания?