Регистрация на търговска марка

Регистрация на търговска марка в патентно ведомство.

Регистриране на марка

Какво е търговска марка?

Търговската марка е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Как да регистрирам търговска марка?

Как се регистрира марка?
Регистрирането на марка е сравнително дълга процедура, която се провежда се в няколко етапа.  Минималния срок е около 9 - 10 месеца за национална търговска марка, ако всичко е подадено както трябва, направено предварително проучване имате положително правно становище, че марката ви е регистрабилна и почти няма вероятност за постъпване на опозиции в процеса на регистриране. Институцията, която извършва фактическата регистрация и издаване на свидетелство за регистрация на търговска марка е Патентно ведомство.

Каква марка мога да регистрирам?

Избора ви за регистриране на търговска марка може да формирате, като се информирате за предимствата, ползите и правата, от които бихте искали да се възползвате.

Видове марки според начина на представяне.

Според начина на представяне търговските марки могат да бъдат триизмерни, комбинирани, словни, фигуративни и други.

Най-често регистрираните марки са:

Триизмерна марка


Какво е триизмерна марка?

Триизмерната марка е специфична фигура, форма, която създава достатъчно отличителна индивидуалност. Може да бъде специфична за продукта опаковка. Пример за такава марка е десерта Toblerone.

 


Регистриране на триизмерна марка

Комбинирана марка


Какво е комбинирана търговска марка?

Комбинираната търговска марка е съчетание между словна част и фигуративен елемент. Независимо че марката е комбинирана, тя е и противопоставима на словната.

 

 


Регистриране на комбинирана марка

Словна марка


Какво е словна марка?

Словната марка е марка, която е съставена от една, две или повече думи.

Словната марка се характеризира с висока адаптивност на използване, но е с ниско отличително качество.

 

 


Регистриране на
словна марка

Фигуративна марка


Какво е фигуративна марка?

Фигуративната марка представлява графична фигура, графично стилизирани изображения.

Пример за фигуративна марка е PUMA

 

 


Регистриране на
фигуративна марка

Търговски марки според целите за които се създават.

Според целите за които се създават  търговски марки могат да бъдат : марки за стоки и услуги (индивидуални марки), колективни марки и сертификатни марки.

Търговски марки според своето териториално действие

В зависимост от своето териториално действие търговската марка може да бъде регистрирана като Национална търговска марка, Европейска търговска марка и Международна търговска марка..

Запазване на търговска марка

Регистриране на Национална търговска марка.

Какво включва услугата регистриране на национална марка?

 • Предварително правно проучване, с цел установяване на рискови възможности за абсолютен отказ на регистрация на марката, рискове за подаване на опозиция, поради сходство и нарушаване на правата на друга марка.
 • Изготвяне на писмено правно становище и препоръки.
 • Изготвяне на необходимите документи регистрация.
 • Подаване на документите за регистрация.
 • Заплащане на държавните такси от името, но за сметка на клиента.
 • Проследяване на цялата процедура до издаването на свидетелството за регистрация на марката.
 • Връчване на свидетелството за регистрираната марка на клиента.

Регистриране на Европейска търговска марка.

Какво включва услугата регистриране на Европейска марка?

 • Предварително правно проучване, с цел установяване на рискови възможности за абсолютен отказ на регистрация на марката, рискове за подаване на опозиция, поради сходство и нарушаване на правата на друга марка.
 • Изготвяне на писмено правно становище и препоръки.
 • Изготвяне на необходимите документи регистрация.
 • Подаване на документите за регистрация на марката в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
 • Заплащане на съответните такси от името, но за сметка на клиента.
 • Проследяване на цялата процедура до издаването на свидетелството за регистрация на марката.
 • Връчване на сертификата за регистрираната марка на клиента.

Регистриране на Международна търговска марка.

Какво включва услугата регистриране на Международна марка?

 • Предварително правно проучване, с цел установяване на рискови възможности за абсолютен отказ на регистрация на марката, рискове за подаване на опозиция, поради сходство и нарушаване на правата на друга марка.
 • Изготвяне на писмено правно становище и препоръки.
 • Изготвяне на необходимите документи регистрация.
 • Подаване на документите за регистрация на марката в  Международното бюро на Световната Организация за Интелектуална Собственост (СОИС).
 • Заплащане на съответните такси от името, но за сметка на клиента.
 • Проследяване на цялата процедура до издаването на свидетелството за регистрация на марката.
 • Връчване на сертификата за регистрираната марка на клиента.

Запазване на търговска марка - цена

Цена за регистрация на марка може да ви бъде предоставена, едва след като ни изпратите ваше конкретно запитване.

В запитването ви е необходимо да посочите: ваши данни за контакт, каква да бъде марката Национална, европейска или международна. Вида на марката (Индивидуална, колективна или сертификатна)Какви продукти или услуги искате да обозначавате с марката.

След като получим вашето запитване ще ви изпратим ценова оферта в която са калкулирани всички разходи (цена за услугата, държавни такси и административни такси, банкови такси) и ще сте наясно колко точно ще ви струва регистрацията.