Узаконяване на табели

Узаконяване на рекламни табели

Рекламни табели, светещи реклами,  съоръжения и други рекламни елементи изискващи разрешение.

Почти всяка външна реклама, която предстои да бъде монтирана върху търговски обект, фасада или върху покривите на сгради, както и временни тотеми,  разположени на територията на Столична Община и не само, задължително подлежи на узаконяване. В процедурата по узаконяването Столична Община -Направление "Архитектура и градоустройство" изисква и специфичен вид документи, които трябва да бъдат изготвени от съответните експерти. В тази връзка ви предлагаме пълна и комплексна услуга.

Изготвяне на необходимите правни документи за узаконяване на външна реклама.

  1. Изготвяне на писмено правно становище за допустимост.
  2. Изготвяне на комплекта (заявление, документи за собственост, договори за наем и други) документи, заплащане на съответните общински такси и входиране на документите от името на клиента.

  Изготвяне на специфични документи за узаконяване на табели и външна светеща реклама.

  1. Архитектурно - дизайнерска част.
  2. Конструктивна част.
  3. Електрическа част - при наличие на осветление.
  4. ПБЗ - план за безопасност и здраве.

 

Правното становище, подготовката и подаването на документите от името на клиента се извършва от правоспособен адвокат с дългогодишен практичен опит.

Специфичните документи се изготвят от експерт архитект, инженер - конструктор и електро инженер, придобили необходимите сертификати за пълна проектантска правоспособност и застраховка “ Професионална отговорност“

 

Внимание! - При изпращането на запитване моля да посочите, точен адрес на обекта, минимум две снимки на фасадата на обекта. При вече монтирана реклама, моля да приложите цялата ви налична документация за нея.

НАРЕДБА
за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с условията и реда за поставяне, регистриране и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и с осъществяване на рекламна дейност на територията на Столична община.

(2) (Нова - Решение № 476 по Протокол № 59 от 7.07.2022 г.) Тази наредба урежда условията и реда за издаване на разрешения по чл. 56а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез съоръжения и елементи - открити щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, както и реда за тяхното принудително премахване.

(3) (Предишна ал. 2 - Решение № 476 по Протокол № 59 от 7.07.2022 г.) Тази наредба не урежда обществени отношения, свързани с осъществяване на рекламна дейност посредством електронни медии и печатни издания.

(4) (Предишна ал. 3 - Решение № 476 по Протокол № 59 от 7.07.2022 г.) Тази наредба има за цел да осигури спазването на устройствените и строителните правила за безопасност на преместваемите обекти и нa рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяването на рекламната дейност по начин, който да допринася за формиране на благоприятна жизнена среда и добър естетически облик на населените места в Столична община.

Чл. 2. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи към временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти, разрешени по реда на наредбата по чл. 55 от Закона за устройство на територията.

(2) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за поставянето на съоръжения по Наредба № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителните обекти.

Чл. 3. (1) (Изм. - Решение № 476 по Протокол № 59 от 7.07.2022 г.) Разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи и елементи на градско обзавеждане се издават въз основа на схеми за поставяне и проектна документация, одобрени от главния архитект на СО.

(2) Схемите за поставяне по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община www.nag.sofia.bg.

Чл. 4. (Изм. - Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) Техническите правила за поставяне и изискванията към преместваеми обекти, рекламни и информационни елементи и елементи на градско обзавеждане са определени в Приложение № 1.

Чл. 5. С тази наредба на територията на Столична община се определят зони с ограничителен режим за поставяне на преместваеми обекти и на рекламни елементи, подробно описани и представени графично в Приложения № 2, 2а и 2б.